languages

Hírek

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

 

Az alábbiakban néhány, az intézményünkkel, az iskolai élettel kapcsolatos, fontos információt szeretnénk megosztani Önökkel.

 

  1. 1.      Szíves figyelmükbe ajánljuk honlapunkat, facebook oldalunkat, melyeken keresztül folyamatosan tájékoztatást nyújtunk az iskolában zajló eseményekről, lehetőségekről.

Honlapunk címe: www.maltaikeri.hu

Kérem, látogassák rendszeresen!

 

  1. 2.      Szünetek

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22., a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21., a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13., a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20.

 

  1. 3.      Tanulói ügyintézés: Vőfélyné Bodonyi Ibolya

 

„A” hét – „B” hét

Délelőtt

Délután

Hétfő

Szerda

Csütörtök

óraközi szünetek

naponta

14.00 – 15.00

 

  1. 4.      Iskolaorvos: Dr. Fekete Valéria

Rendel: kedd            8.30 – 12.00

 péntek          8.30 – 12.00

 

 

  1. 5.      Védőnő: Előházi Éva

kedd               8.00 – 16.00

péntek             8.00 – 13.00

                        Védőnői tanácsadás:

kedd             12.00 – 14.00

péntek           12.00 – 14.00

Gyermek- és ifjúságvédelmi fogadóórák

Nádudvari Klára

Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

„A” hét

Időpont

Hétfő

13.00 – 15.30

Szerda

14.00-16.00

 

 

„B” hét

Időpont

Hétfő

14.00-15.00

Szerda

13.15-.16.00

 

Szükség esetén más időpont is egyeztethető.

Telefon: 06 37 311-953

Mobil: 06 30 639 6210

email: nadudvariklara@gmail.com

 

Szociális segítőnk

Illés Veronika kedden és csütörtökön 9.00-15.00 óráig várja a diákokat beszélgetésre a könyvtár melletti „Megálló” szobában.

 

  1. 6.      Felhívjuk szíves figyelmüket a tanulók hiányzásával kapcsolatos teendőkre: A tanuló hiányzásait az orvos vagy a szülő igazolja. A hiányzás első napján a tanuló vagy a szülő köteles értesíteni az iskolát. Az iskola a tízedik, a harmincadik igazolatlan mulasztás után értesíti a szülőt, a gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, az ötvenedik után a gyámhatóságot. A harmincadik igazolatlan mulasztás után szabálysértési eljárás indul a kiskorú tanköteles tanuló szülője ellen. Ha a nem tanköteles tanuló igazolatlan hiányzásainak száma eléri a 30 órát, a tanulói jogviszonya megszűnik, feltéve, ha az iskola legalább kétszer értesítette a szülőt a tanuló hiányzásairól.

 

 

Kedves Szülők!

Amennyiben gyermekük Sajátos Nevelési Igényű vagy BTMN-es szakértői véleménnyel rendelkezik, a szakértői vélemény javaslatában megfogalmazott mentesítéseket a szülőnek írásban kell kérnie az iskola igazgatójától.

Fontos változás, hogy 2018. szeptember elsejétől a felmentés, mentesítés csak az SNI tanulókat illeti meg, a BTMN-es tanulókat nem. Átmeneti szabály szerint az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyes tantárgyakból,

tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól felmentettek, a mentesítés időtartamának félbeszakítása nélkül, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesülhet.

 

A tanulmányaikban nehézségekkel küzdő tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel!

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is, szakmai, tanulmányi és sportversenyekre készít fel.

 

                      Elérhetőségeink:

Központi email címünk: karolyrobert@maltai.hu

Telefonszámok:

intézményi fővonal 37/311-953

            titkárság 37/500-138             

tanári mobilszám 30/639 6212

 

  

Iskolai Közösségi Szolgálat

 

A 2016. január 1- je után megkezdett érettségi vizsgák előfeltétele 50 óra Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) teljesítése (2011. évi CXC. törvény).

 

A diákoknak anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységeket kell végezniük.

A közösségi szolgálat céljai:

Fontos tudnivalók:

 

 

Máltai Keri Tesi- és Sport infó

1.       Testnevelés – Gyógy-testnevelés

1. 1.   Az órákon való rendszeres és pontos megjelenés, valamint aktív részvétel kötelező.
Az éves óraszám 30 %- át meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem osztályozható. A nevelőtestület pozitív döntése esetén osztályozó vizsgát tehet (20/2012.(VIII.31.) EMMI 64. § (2) c) ill 51.§ (7) f)).

1. 2.   A félév során szülői felmentés kérhető 3 alkalommal, mely csak az ellenőrző könyve beírva fogadható el. Egyéb esetben csak orvosi igazolással kérhet felmentést a tanuló.

1.3.   A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80.  § (9)  bekezdése alapján a  tanulók fizikai

állapotának és edzettségének vizsgálatát 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT  rendszerbe.    

1.4.    Az iskolaorvos által gyógytestnevelésre javasolt tanulók a normál testnevelési órák helyett gyógytestnevelés ill. gyógy - úszás órákon vesznek részt (időpontok megtalálhatók a tanórán kívüli tevékenységeknél). Az órarendi testnevelés órák idejében a megjelenés kötelező. Amennyiben az órarendben ez első, illetve utolsó órára esik, szülői kérelem alapján a tanuló hiányzása igazolt.

1.5.    A felmentések és gyógy-testnevelésre javasolt tanulók igazolásainak beszerzési határideje az érintett tanulóknál 2020. szeptember 30. Ezen igazolások kiadására kizárólag az iskolaorvos jogosult.

          Kategóriák: I. kategória (könnyített testnevelés normál testnevelési óra keretében)

                               II/A kategória (testnevelés és gyógy-testnevelés; osztályoz testnevelő és

                               gyógy- testnevelő)

                               II/B kategória (gyógy- testnevelés ill. gyógy- úszás, osztályoz a gyógy-

                               testnevelő)

                               III. kategória (teljes felmentés).

         Jogszabály: 20/2012. (VIII.31.) EMMI 142.§ (1) (2) (3) (4) (5) a) b).

1.6 A gyógytestnevelés órákon való megjelenés kötelező, mivel a tanulók osztályzatot kapnak. Az érdemjegyek kialakításánál a rendszeres órai munka, a speciális mozgásanyag megfelelő elsajátítása játszik döntő szerepet. A foglalkozások hiányzásainak igazolása az osztályfőnöknél és a gyógy-testnevelőnél történik. Csak szülői kérésre és igazgatói engedéllyel lehet a normál testnevelési óra ideje alatt máshol tartózkodni, egyébként a Sport és Szabadidőközpontban kell az érintett tanulónak várakozni. Az 1.1 pontban foglaltak itt is érvényesek!

1.7.    Elégtelen év végi osztályzat esetén, (testnevelés ill. gyógy-testnevelés) az adott év mozgás anyagából javítóvizsgát lehet tenni.

1.8     A felszerelésről: iskolánkban kötelező a „Máltai Keri” feliratos fehér póló, zokni és cipő. Lehetőség szerint sötét együttes, rövidnadrág. Amennyiben az aktív részvételhez szükséges ruházat nem áll a tanuló rendelkezésére, utcai ruházatban és/vagy cipő nélkül a tanuló csak saját felelősségére vehet részt az órán.

1.9. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.Törvény 27.§ (11) bekezdése c. pontja

alapján:   

       „Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

        c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező,

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel” váltható ki. A kiváltáshoz, a bemutatott igazolást követően intézményvezetői határozat szükséges!                                  

2.       Iskolai Sportkör (ISK)

2. 1      Tagja lehet iskolánk minden tanulója. Az ISK versenyezteti és felkészíti tagjait a diákolimpia felmenő rendszerű versenyeire.

2. 2      Az ISK versenyeztetési, valamint a Magyar Diáksport Szövetséghez való tartozás hozzájárulási költségeit az intézmény fedezi. 

 

Felkészülési lehetőség a Diákolimpia versenyeire, gyógy - testnevelés.

Helye: Sport és Szabadidőközpont 

 

ATLÉTIKA (leány- fiú)

Vezető testnevelő tanár: Kelemen Erzsébet

Edzés időpontja: szerda 15.00-16.00 óra

Kézilabda (leány- fiú)

Vezető testnevelő tanár: Molnárné Somoskőy Réka

Edzés időpontja: csütörtök 15.00-16.00 óra

ASZTALITENISZ (leány- fiú)   

Vezető testnevelő tanár: Szabó Katalin

            Edzés időpontja: hétfő 15.00-16.00 óra

RÖPLABDA (leány) 

Vezető testnevelő tanár: Pernyészné Henter Katalin

Edzés időpontja: kedd 15.00-16.00 óra

 

GYÓGYTESTNEVELÉS

Vezető gyógy - testnevelő tanár: Potje Zsolt

Időpontja: csütörtök 14.00-16.00 óra

Helye: Sport- és Szabadidőközpont

 

TÚRÁK

„Lombhullató” túra kiírás szerint

„Tavaszi túra” kiírás szerint

 

                                                                   Köszönjük érdeklődésüket és együttműködésüket!

Gyöngyös, 2021. 09. 01.

                                 

                                                                       Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda Violetta s.k.

                                                                                                  igazgató          


PARTNEREINK:

ecdl_logo.jpg HKIK_log.jpg NKIK_log.jpg BKIKlog.png JNSZKIK_kicsi.jpg gyngyszv_fsz_log.jpg gla_log_gif.gif kekes.gif hotel-residence-ozon-superior-logo.png lifestyle-hotel_logo_220x200.png 000009490_grandhotel_galya_logo.jpg.jpg
Irány a középsuli!

LEGFRISSEBB HÍREINK

Videók

Külkapcsolataink

testvriskolk_2012.jpg

Infoblokk.jpg

Programok


Pályázatunk:


"Lépj egy fokkal feljebb Károly Róbert"

EFOP-3.1.10-17-2017-00028


Bejelentkezés © Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Impresszum | Média ajánlat | Oldaltékép

logók